PostHeaderIcon Mekke , Medine ve Cidde Videosu

Mekke , Medine ve Cidde Videosu

Mekke , Medine ve Cidde Ders Notu

Mekke , Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir.

Müslümanlar İbrahim Peygamber'in M.Ö. 2000'lerde yerleştirdiği hanımı Hacer ve oğlu İsmail'in etrafında inşa edildiğine inanmaktadırlar.

20 Nisan 571 tarihinde İslam dininin son peygamberi Muhammed burada dünyaya gelmiştir. Müslümanlara göre 610'da Kur'an'ın Alak Suresi ile bu kentte vahyolunmaya başlamıştır. 630'da kent müslümanların denetimine geçmiştir. 630'da ünlü Veda Hutbesi bu kentte irad edilmiştir. 1517-1917 arasında Mekke Osmanlı yönetiminde kalmıştır.

Mekke her yıl hicri-kameri Zilhicce ayında milyonlarca hacıya ev sahipliği yapmaktadır.
Suudî Arabistanın Hicaz bölgesinde 200.000 nüfuslu bir şehir. Hazreti Muhammedin doğduğu yer olması ve içinde Kabenin bulunması dolayısıyla, İslâm dünyasının kutsal şehridir. Bu sebeple “Mekke-i Mükerreme”adı da verilir. Yalnız Hicaz bölgesinin değil, Arabistan yarımadasının en önemli şehirlerinden ...

Görülecek Yerler:
Tenim Mescit
Numan vadisi bölgesinde bulunmaktadır. "Hazreti Ayşe mescidi" de denmektedir. Ayşe'nin umre yapmak için ihrama girdiği yerdir.
Cennet-ü Mualla
Mekke'nin en eski mezarlığı. Hac esnasında ölenler buraya gömülmektedir.
Hira Dağı
Oku diye ilk vahyin geldiği peygamber'in Cebraille ilk karşılaştığı Hira mağarası'nın bulunduğu dağ
Muhammed'in doğduğu ev
Kabe'nin yanındaki Mevlid sokağında bulunan ev. Orjinali yıkılmış yerine 1957 yılında Mekke ve Hac ile ilgili kaynakların olduğu bir dershanede yapılmıştır.
Mescid-i Haram
Hürmetli mescit anlamına gelmektedir. Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mesciddir
Kâbe
Mescid-i Haram'ın tam ortasında bulunmaktadır.
Suudi Sarayı
Kabe'ye tepeden bakan saraydır.1200 yıllık Ebu Kubeys Camisi yıkılarak yapılmıştır.
İntercontinental Oteli
Bütün odaları Kabe manzaralı 615 odalı oteldir. 2004 yılında Ortadoğunun en iyi oteli seçilmiştir.
Zem Zem Towers
1781 tarihinde yapılan Ecyad Kalesi yıkılarak , 2001 yılında yapılan oteldir.
Hilton
1994 yılında Halife Ebu Bekir'in evi yıkılarak yapılan 31 katlı 1398 odalı otel.
Mina
şeytan taşlama bölgesi ve peygamber efendimizin müzdelife vakfesinden sonra konakladığı bölge.
Müzdelife
Şeytan taşlamak için taşların toplandığı yer.Arafat vakvesinden sonra yani akşam ve yatsı namazının birlikte kılındığı(cemi Tehir) ve müzdelife vakvesinin yapıldığı bölge.
Arafat
Mekkeden 21 km uzaklıkta olan bir coğrafi bölgedir. Peygamber ölümünden önce son vaazını Arafat Dağında vermiştir.
Serv Dağı
Muhammed bin Abdullah ve Ebu Bekir'in Medine'ye hicretleri sırasında gizlenip sığındıkları mağaranın bulunduğu dağ.

Medine-i Münevvere, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve ashabının, Mekke’de baskı ve işkenceye maruz kaldıkları sırada hicret ettikleri yerdir. Medine, Mekke’nin kuzeyinde 430 km. lik bir mesafededir. Kapladığı alan 60 km yi aşar nüfusu 500.000 civarındadır. Medine-i Münevvere de bir çok İslâmi eser bulunmaktadır. Bu mübarek şehir İslam tarihinin çok önemli olaylarına sahne olmuştur.

Medine’nin bir çok faziletleri vardır. Peygamber Efendimiz :

“Benim mescidimde kılınan bir namaz, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Ancak Mescid-i Haram müstesna. Mescid-i Haramda kılınan bir namaz, başkasında kılınan namazdan yüz bin defa daha faziletlidir.” buyurmuşlardır.

Bazı rivayetlerde Mescidi Nebevide kılınan bir namaz başka mescitlerde kılınan altı aylık namazdan daha faziletlidir.

“Benim evimle minberim arasındaki yer, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” hadis-i şerifi de Peygamber Mescidinin önemini anlatan ifadelerden biridir.

Mescidi Nebevideki namazın fazileti sadece sevap cihetiyledir. Yoksa bin namaz yerine kaim olur öyleyse orada kılınan bir namaz bin kaza namazı yerine geçer demek değildir.

Peygamber efendimizin burada medfun bulunmalarıyla Medine-i Münevvere, ayrı bir değer kazanarak adeta dünyanın gözbebeği haline gelmiştir.
Efendimizi Ziyaret

Hac Farizasını ifa etmek için, bu mukaddes beldelere gelen müminler, bir süre Medine-i Münevverede kalarak, ibadetin zevkini tatmaya çalışır.

Medine denince hemen akla gelen, mescidi nebevide namaz kılmak ve Rasulullah Efendimizin Kabri Şerifini ziyaret etmektir.

Mescidi Nebevi yolculuk yapılan üç Mescidden biridir. Hz. Peygamber bir Hadisi Şeriflerinde, "Mescidi Haram, Benim mescidim ve Mescidi Aksa’dan başka hiç bir yere ibadet maksadı ile yolculuk yapılmaz." demiştir.

Hac farizasını îfa eden bir Müslüman, Medineyi ziyaret etmeden memleketine dönerse, eksiz olarak haccını îfa etmiş olur. Çünkü Medine ziyareti haccın menâsikinden değildir. Ancak Mescidi Nebevide namaz kılmak ve Hz. Peygamberi kabr-i şerifini de ziyaret etmek vacibe yakın bir sünnettir. Bu konuda Peygamberimizden şu hadisler rivayet edilmiştir: "Kabrimi ziyaret edene şefaatim hak (nasip)olur." "Kim beni öldükten sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir." "Kim hac yaparda, beni ziyaret etmezse bana katı davranmış olur." Bu manada ondan fazla hadis rivayet edilmiştir.

Hazreti Peygamberi ziyaret, büyük bir kurbiyyet, faziletli bir ibadettir. Ve bu hususta icmâ vardır.

Medineye gelirken abdestli olmak ve devamlı olarak Rasulullah efendimize salat ve selam getirmek sünnettir.

Medine’nin evleri ve bahçeleri görüldüğünde, azami sükunet ve huşu ile yürümeli ve şu duayı okumalıdır: "Bismillah maşaallah, Lâ kuvvete illâ Billâh, rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricnî muhraca sıdkın, Allahumme iftahlî ebvâbe rahmetik."

Medine-i Münevverede ilk işi haremi şerife gitmek olmalıdır

Medine-i Münevverede ilk işi Haremi Şerife gitmek olmalıdır. Girerken "Bismillah vessalatu vesselamu alâ Rasulillah, Allahumme iğfirlî veftah lî ebvabe rahmetik." demek sünnettir.

Mescide selam kapısından girerse direk Ravza-i Mutahharaya teveccüh eder. Eğer cibril kapısından girecek olursa, henüz tahiyyetül Mescid namazı kılmadığı için teeddüben hücre-i saadetin önünden geçmez; Hücrenin arka tarafından Ravzaya gelir. Burada veya haremin her hangi bir yerinde, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılar. Bir farz namazı da tahiyyetül mescid sayılmıştır. Birinci rekatta Kafirun ikinci rekatta ihlas surelerinin okunması sünnettir.

Artık Rasulullah Efendimizin kabri şerifini ziyaret vakti gelmiştir. Yaşlı gözlerle kemal-i haşyet ve tevazu ile hücrenin en az iki metre uzağında yüzü hücreye karşı huzurda dururken cenab-ı peygamberin kabri diri olduğu inancı içinde, onun güzel suretini , ziyaret edeni gördüğünü ve işittiğini, tasavvur ve tahayyül etmeli, onun kendisinden haberdar olduğuna ve karşılık verdiğine inanmalıdır. Çünkü Rasulullah efendimiz bir hadisi şeriflerinde: "Kim bana selam verirse, Allah beni diriltir. Ben de onun selamına karşılık veririm." buyurmuşlardır.

Huzurda Hz. peygamberi şöyle selamlamalıdır.

“Esselamu aleyke eyyuhennebi ve rahmetullahi ve berakatuhu Essalamu aleyke ya rasulullah Esselamu aleyke ya habiballah esselamu aleyke ya hayrahalkılleh esselamu aleyke ya hatemennebiyyin, esselamu aleyke ya imamel muttekin, esselamu aleyke ya şefialmüznibin, esselamu aleyke ve ala cemiil enbiya-i vel mürselin velmelaiketil mukarerebin, esselamu aleyke ve alâ âlike ve ehli beytik. Eşhedu en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike lehu ve eşhedu enneke abduhu ve rasuluhu, ve eşhedu enneke kad belleğterrisale ve addeytel emane ve cahadte fillahi hakka cihadihi.”

Buna benzer cümlelerle selamını uzatabilir, ve ardından üç kere şefaat talebinde bulunur.Kendisine başkaları tarafından şefaat talebi emanet edilmişse "ya rasulullah falan oğlu falan, sana selam eder, ve senden şefaat, ister ona ve bütün mümünlere şefaat eyle"der.

Meteakiben, bir adım sağ tarafa intikal ederek, Hz. Ebu Bekirin R.A. ın huzuruna gelir ve "Esselamü aleyke ya halifete rasulellah, esselamü aleyke ya sahibe Rasulellah filğari esselamu aleyke ya vezire rasulellah esselamu aleyke ya eba bekr."der.

Yine sağ tarafa bir adım daha atarak, Hz. Ömer'in huzurunda durur ve "Esselamu aleyke ya emirel müminin Ömer El-faruk,esselamu aleyke ya vezire rasulellah esselamu aleyke ya men kane şediden fil hakk." dedikten sonra, tekrar Rasulullahın yanına gelerek, dünya ve ahiret saadeti için istediği kadar dua eder.

Her Müslüman, Medine-i Münevvere ziyaretini bir ğanimet bilmeli uzun süre mescidde kalmalı, namaz, hatmi şerif, zikir ve dua gibi ibadetlerle meşgul olmalı, gecelerini ihya etmeli ve defalarca Resulullah efendimizin ziyaretinde bulunmalıdır.

Mescid-i Nebevide, 40 vakit namaz kılmak sünnet olduğundan imkan dahilindeyse Medine de en az 8 gün kalmaya gayret edilmelidir.

Enes'in R.A. rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah efendimiz "Kim bir namaz geçirmeden, şu mescidimde 40 vakit namaz kılarsa kendisine ateşten, azaptan ve nifaktan, kurtuluş beraati verilir." demiştir. Ancak bunda cemaat şartı getirilmemiştir. Yine de her namazda olduğu gibi bu namazların da cemaatle kılınması için gayret sarfedilmelidir.


Ziyaret Yerleri
A-Kuba Mescidi:

Mescidi haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksadan sonra, fazilet itibariyle dördüncü olan bu mescidi ziyaret ederek namaz kılmak sünnettir.

Hz. peygamber s.a.v. bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır: "Kim Evinde güzel bir abdest alır -Gusul daha evladır - sonra Kuba Mescidine gelir orada namaz kılarsa, onun için bir umre sevabı vardır."

Hz. peygamber s.a.v. her cumartesi, zaman zaman da pazartesi günleri, bazen bir binek üzerinde, bazen de yaya olarak, Kuba mescidine gider namaz kılarlardı.

Ashab-ı kiram da bu sünneti ihya etmek için Kuba mescidini ziyaret ederlerdi.
B-Kıbleteyn Mescidi :

Bu mescidin ilk ismi Beni Seleme mescididir. Müslümanlar Mekkede iken Kudusteki Mescidi Aksaya yönelerek namaz kılarlardı. Peygamberimizin Medine’ye hicretinden 15-16 ay gibi bir zaman sonra inen ayet üzerine Kabe’ye yönelindi . Müslümanlar arasında yaygın olan inanç, Hazreti peygamber S.A.V. seleme oğulları kabilesini ziyarete gittiğinde bu mescidin olduğu yerde namaz kıldırırken, "yüzünü mescidi haram tarafına çevir." ayeti kerimesi nazil olmuş, Hz. Peygamber de namazda Kabe tarafına yönelmiş ve bir namazda iki kıbleye yöneldiği için bu mescide Kıbleteyn mescidi, yani iki kıbleli mescid adı verilmiştir.
C-Hendek Savaşı ve Yedi Mescidler

Hendek savaşı hicretin 5. yılı vuku bulmuştur. Bedir ve Uhudda ağır kayıplar veren Mekkeliler intikam amacıyla civar kabileleri ve Yahudileri de yanlarına alarak 10.000 kişilik bir orduyla Medine’yi muhasara etmişlerdi. Efendimiz ise ashabıyla istişare ederek, Selman-ı Farisinin teklifi üzerine müşrikler Medine’ye gelmeden şehrin etrafına hendekler kazmışlardı. Hendeğin uzunluğu 3 km civarında idi. Genişliği ve derinliği yaklaşık 6 -7 m idi. Allah rasulu (s.a.v.) her on kişiye 20 m.lik bir alan vermiş ve hendek kısa sürede kazılarak tamamlanmıştı.

20 günlük bir muhasaradan sonra kazılan hendek karşısında ellerinden bir şey gelmeyen Mekkelilerin çadırları,araç ve gereçleri şiddetli bir rüzgarla darmadağın olmuş, kalplerine büyük bir korku girmiş ve bir sürü ganimeti geride bırakarak Mekke’ye dönmek zorunda kalmışlardı.

Savaştaki komuta noktalarına Osmanlılar tarafından yedi adet küçük birer mescid yapılmıştı.Günümüzde bunlardan 4 ü mevcuddur. Bunların en ünlüsü Fetih Mescididir. Bu Mescidin inşa edildiği yerden Hz.Peygamber düşmanın hareketini gözetlerdi. Burada namaz kılar, Müslümanların muzaffer olmaları için Hak tealaya C.C. niyaz ederdi.
D-Diğer Mescidler:

Mescid-i Nebevinin batı tarafında, ve çok yakınında, Rasulullahın S:A.V. bayram namazlarını ve yağmur namazlarını kıldırdığı alanda inşa edilen -Ğamame mescidini, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz.Ali Efendilerimizin adlarını taşıyan mescidleri de, ziyaret ederek imkan varsa bu mescidlerde ikişer rekat namaz kılmakta müstehaptır.
E-Uhud Şehidliği

Hicretin 3. yılında, Uhud dağının güneyinde ki alanda, Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında, cereyan eden savaşta şehid düşen, ashab-ı kiramın kabirlerini ziyaret etmekte müstehabdır.

Bu dağ, Medinenin kuzeyinde, üç mil uzaklıkta, kırmızıya çalan rengiyle ve cazip şekliyle görenlere ferahlık veren, sevimli bir dağdır.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bu dağı çok severlerdi. İmam-ı Buhari ve Muslimin, rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Rasulullah efendimiz "Bu dağ bizi, biz de onu severiz. O cennet kapılarından bir kapının üzerine asılacaktır." buyurmuşlardır.

Resulü Ekrem Medine-i Münevvereye her gelişinde, Uhud dağını görünce neşelenir ve bu neşe yüzünden okunurdu. Hz. Peygamber bu dağda veya yamaçlarında biten otlardan ne bulunursa ağızda çiğnenmesini tavsiye etmişlerdir.

Sahih olan bir rivayete göre: Bir gün Hz. Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman R.A. bu dağın üzerinde bulundukları sırada dağ aşka gelerek sallanmaya başlayınca Hz. Peygamber, "Ey Uhud yerinde dur senin üzerinde, bir nebi, bir sıddık ikide şehid var." demişlerdir.

İşte bu sevimli mübarek dağın güney eteklerinde o meşhur Uhud Savaşı cereyan etmiş, Ashabdan 70 kişi bu savaşta şehadet şerbetini içmişlerdi. Bunların arasında Allahın Arslanı Rasulullahın S.A.V. amcası ve süt kardeşi olan, Hz. Hamza bin Abdülmuttalip, hala zadesi Abdullah b.Cahş ve Medine’ye ilk muallim olarak gönderilen Mus’ab b. Umeyr bulunuyordu.
Mescid-i Nebevî hakkında özet bilgi

Mescid-i Nebevî tarih boyu değişik vesilelerle defalarca genişletilmiştir.

Müslümanların artışı kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu artış günümüzde daha da hızlanmış bu, bütün dünya tarafından müşahede edilir olmuştur. Mescid-i Nebevî ne kadar genişletildiyse de İslam alemi daha süratli bir şekilde genişlemektedir.

Haremeyn mescidleri (Mescid-i Nebevî ve Mescidil Haram )bu gelişmeler sonucu yine dar gelmeye başladı.
Son durum

Mescid-i Nebevî en son, 1984 yılında başlayıp1994 yılında bitirilen inşaatla genişletilmiş oldu.

İkinci Suud genişletmesi olarak adlandırılan bu genişletmede 6 adet yeni minare dikildi. Böylece minare adedi 10 oldu. Bu minareler de önce ki Suud minarelerinin tarzında yapıldı. Alt kısımları yine aynı granitle kaplandı.

Bina, bodrum, zemin kat ve çatı katı olarak üç kattan ibarettir. Bu projede teknoloji imkan dahilinde en iyi şekilde kullanılmıştır. Son model kapalı devre televizyonlar, emniyet kameraları, daimi ve yedek elektrik üretme üniteleri, otomatik yangın söndürme üniteleri, tatlı su sistemleri ve atık su sistemleri bunlardan bazılarıdır. Ses sistemi dünya çapında en iyi ses sistemlerinden biridir. Mescid-i Nebevî nin her tarafından aynı tonda işitilen çok hassas ve dışarıdan ses karıştırmayan bir ses sistemidir. Bu sistem imam namaz kıldırırken bodrumdaki bu işe tahsis edilmiş odadan uzmanları tarafından kontrol edilmektedir. Aynı şekilde kapalı devre kamera ve televizyonlar da yine bodrumdaki özel bölümlerde mühendisler tarafından sürekli olarak takip edilmektedir.
Zemin kat

Bu kat Mescid-i Nebevî nin ana katıdır. Bu katın alanı 82.000m2 dir. Zemin mermerle kaplıdır. Bu katta 2014 direk vardır. Bu direkler birbirinden en az 6 m uzaklıktadır. Böylelikle direkler arasında 6x6 ebadında alanlar oluşur Kubbelerin olduğu bölümlerde ise 18 m uzaklılıktadırlar. Buralarda da 18x18 lik alanlar oluşur. Bu alanların üzeri hareketli kubbelerle örtülüdür. Bu kubbeler hava şartlarına göre açılır kapanır. Böylece temiz havanın ve güneşin Mescid-i Nebevî nin içine girmesini sağlar. Direklerin yüksekliği kemerlere kadar 5,6 m dir. Kemer sayısı ise duvardakiler de dahil 3812 dir. Direkler beyaz mermerlerle kaplıdır. Sütun başlıkları bronz, sütun ayakları ise hendesetik şekil verilmiş mermerlerle kaplıdır. İtalya ve ispanyadan getirilen bu mermerlerin rutubete karşı mescidin bina sağlığını koruduğu söylenmektedir.

Alanı

Eski Suud genişletmesinde iç kısımda yani mescidin kapalı alanında 28.000 kişi namaz kılabilirdi. Mescidin o zaman alanı 16.326 m2 idi.
Yeni genişletmeyle 82.000m2 lik bir alan daha ilave edildi. Böylece mescidin toplam alanı 98.326 m2 ye ulaştı. Sadece yeni genişletilen alanda 150.000 kişi namaz kılabilir. Böylece toplam kapalı alanda namaz kılabilme kapasitesi 178.000 ulaşmış oluyordu. Buna ilaveten çatıda namaz alanı olarak 58.250 m2 lik bir yer vardır. Bu alanda 90.000 kişi namaz kılabilir. Böylece Mescid-i Nebevî de toplam namaz kılma kapasitesi 268.000 olmuş oluyor. Ayrıca bunlara ilaveten Mescid-i Nebevî nin dış kısmında mescidi ihata eden büyük bir alan vardır. Bu alanın mesahası 235.000m2 dir. Bu alanın bir kısmında da namaz kılınabilir. Namaz kılınabilir alanının mesahası 135.000 m2 dir. Bu da 430.000 kişinin namaz kılabileceği bir alandır. Böylece mescidin içi, üstü ve dış alanı komple 698.000 kişinin namaz kılmasına imkan vermektedir.
Kadınlar bölümü

Mescid-i Nebevî de kadınlar bölümü erkeklerinkinden ayrıdır. Mekke-i Mükerremede hacıların içinden çıkamadıkları ve namazlarını tehlikeye düşüren kadınlarla beraber namaz kılma meselesi Medine-i Münevvere de Mescid-i Nebevîde yoktur. Kadınlar bölümü tamamen erkeklerinkinden ayrıdır. Mescidin arka tarafında kendilerine tahsis edilmiş yerler vardır. Bu bölümlerin kapıları ayrıdır. Ve dışarıdan yanlışlıkla erkeklerin girmemesi için bekçilerle korunmaktadır.
Kapılar

Mescid-i Nebevî nebevinin kapıları Babusselam dan itibaren teselsüli olarak hem numaralandırılmış  hem de isimlendirilmiştir. Daha önce 11 adet olan kapılardan bazaıları genişletme projesi içerisinde kalmıştır. Bunlar Kral Suud, Hz. Ömer, Abdülmecid, Hz. Osman ve Kral Abdülaziz kapılarıdır. Şu an Mescid-i Nebevînin 41 kapısı vardır. Bu kapılardan bazıları yan yana iki, bazıları üç bazıları beş girişi vardır. Bu girişleri de sayacak olursak 85 kapı girişi olmaktadır.
Otopark

Mescid-i Nebevî genişletme projesi mescidde  namaz kılanlara her türlü hizmeti vermek amacıyla düşünülmüş ve geliştirilmiş bir projedir. Bu meyanda günümüzde her yerde yaşanan otopark sıkıntısı Mescid-i Nebevî nin etrafında da yaşanmaktaydı. Bundan dolayı Mescid-i Nebevî nin etrafının altı otopark haline getirilerek namaza gelenlerin huzur içinde namazlarını ede edebilmeleri ve arabalarını emniyetli bir yere bırakmaları sağlandı.

Bu otopark mescidin tam altı değil, mescidi ihata eden alanın kuzey, güney ve batı cihetlerinin altıdır ve iki katlıdır. Parka değişik cihetlerden altı giriş bulunmaktadır. Alanı 290.000 m2  olup, 4444 araç sığmaktadır. İki katlı olan bu parkın üst katı 4,9 m alt katı 4 m yüksekliğindedir. Bu iki kat arasında iniş çıkışlar için değişik noktalara rampalar konmuştur.

Arabasını park kişi en kısa yoldan Mescid-i Nebevî nin haremine ulaşabilmesi için saha ya yeterli miktarda çıkışlar konmuştur. Parkın içi ve çevresi sıkça yerleştirilen kameralar vasıtayla, arabaların yönlendirilmesi, emniyeti ve içeride ve dışarıda tıkanmanın olmaması için gözetlenmekte ve denetlenmektedir.

Haremeyn hakkında geniş bilgi için Medine 'ye müracaat edebilirsiniz.

CİDDE:
Kızıl Deniz sahilinde yer alan Cidde, Riyad’dan sonra Suudi Arabistan’ın ikinci en büyük kentidir. Ülkenin batı sahili boyunca, Mekke ve Medine kutsal kentlerine yakın bir noktada yer almaktadır. Kozmopolit ve modern bir kent olmanın yanında, tarih boyunca önemli bir liman kenti olagelmiştir. Cidde, Suudi Arabistan’ın ticaret başkenti olarak anılır.
Gezilebilecek Yerler
Lüks yaşam, Cidde’nin en göze çarpan yönüdür. Mükemmel yedi yıldızlı oteller, modern binalar, geniş bulvarlar, antik kent bölümü ve Kızıl Deniz sahilindeki Ortaçağ kalıntıları, kentin en etkileyici parçalarıdır.
Kentin modern yapılar bulunduran eski bölümü, geleneksel evler ile süslüdür. Al-Balad, tarihi bölüm, yan yana duran görkemli gökdelenlere ve tarihi binalara ev sahipliği yapar. Kızıl Deniz sahilinden alınan mercan kayalarından yapılmış buradaki evlerden Sharbatly ve Naseef, en ilgi çekici olanlarındandır.

1980’li yıllarda inşa edilmiş olan Kral Fahd Fiskiyesi, suyu 312 m yüksekliğe kadar püskürtür. Limanda yer alan bu eser, dünyanın en yükseğe su püskürten fiskiyesidir. Aydınlatılmış renkli görüntüleriyle geceleyin bambaşka bir büyüye sahiptir.      

1983 yılında inşa edilen Ulusal Ticaret Bankası, Suudi Arabistan’daki en uzun kulelerdendir. Ülkenin ilk bankasıdır. Ayrıca, Cidde metropolünün merkezi konumundaki Cidde Belediye Kulesi, ülkedeki diğer yüksek kulelerdendir.  
Cidde, çok sayıda tatil bölgesine sahiptir. Durrat Al-Arouse, bunların en çarpıcı ve mükemmel olanıdır. Bu turizm köyü; ticaret merkezlerine, alışveriş mekanlarına, otellere, dinlenme yerlerine, eğlence parklarına, golf kulüpleri ve daha birçok imkana ev sahipliği yapar.  
Kültür ve Eğlence
Cidde, kozmopolit bir kenttir. Bunun en önemli nedeni önemli liman kenti olmasıdır. Öte yandan, hava yolu ile komşu ülkelerin başkentlerine iki saat uzaklıktadır. Kent sosyal yaşamında, din önemli bir yer tutar. Cidde, binin üzerinde camiye ev sahipliği yapmaktadır.

Kentin tarihi bölümünde yer alan Ulusal Ticaret Bankası’nın karşısındaki Belediye Müzesi, Britanya döneminden kalma birkaç yapıdan biridir. 
Cidde, çok sayıda devlet okulu ve özel okulun var olduğu bir kenttir. Uluslar arası Britanya Okulu, Kral Abdulaziz Üniversitesi, Arap Açık Üniversitesi, Effat Koleji ve İslami Fıkıh Akademisi, bunlardan birkaç örnektir.
Suudi Arabistan’daki en eski spor kulüpleri burada bulunur. 1928 yılında kurulan Al-Ittihad, ülkenin ilk spor kulübüdür. Bu kulüp ve Al-Ahli, rakip kulüpler olup Suudi Arabistan’ın en popular kulüpleridir.
Yeme İçme
Cidde, aklınıza gelebilecek bütün mutfaklardan lezzetler sunan bir menüye sahiptir. Italya, Orta Doğu, Fars, Fransa, geleneksel mutfaklar, örnek olarak gösterilebilir. Kentte yaşayan farklı etnik kökenli nüfus yapısı, oldukça zengin bir geleneksel mutfağı ortaya çıkarmıştır.
Nejdi Kabsa ve Yemeni Mandi, geleneksel Suudi mutfağının en önemli tatları arasında yer alır. Izgara et, ulusal mutfakta apayrı bir yere sahiptir. Kavurma, köfte ve kebap, bu tür lezzetlerin başında gelir. Öte yandan Cidde, dünyaca ünlü fast-food zincirlerine ev sahipliği yapan bir kenttir.
Kent merkezinde yer alan Tahliya, Cidde’nin başlıca alışveriş caddesidir. Bu önemli moda caddesi; dünyaca ünlü markalar bulunduran çok sayıda lüks mağaza ve butiğe sahiptir. Kentin tarihi bölümü olan Al-Balad; lüks alışveriş merkezlerine, geleneksel sokak satıcılarına ve açık hava pazarlarına ev sahipliği yapar.
Mahmood Saeed Alandalus, Cidde’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biridir.
Not:Cidde İle İlgili Bilgiler:
www.tarihsitesi.net, yukarıdaki bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya eksiksizliği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya gizli, hangi şekilde olursa olsun bilgilere ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.www.tarihsitesi.net, yukarıdaki bilgilerin kullanımından dolayı tüketicinin veya başkalarının uğradığı doğrudan, dolaylı, sonuçsal veya başkaca zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Son Güncelleme (Cuma, 27 Kasım 2015 18:29)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Kutsal Yerler Videoları Mekke , Medine ve Cidde Videosu

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri